»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot implementacijski VIZ v projektu
NA-MA POTI
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje,Tehnologija in Interaktivnost)
.

Projekt bo trajal 5 let (od 2017 do 2022) v okviru razpisa »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta pa znaša 4.000.000,00 EUR.

 

Cilj projekta:

  • razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

V projektnem timu na naši šoli nas je 18 strokovnih delavcev z različnih predmetnih področij, vključno z knjižničarko, pomočnico ravnateljice in ravnateljico. Sodeluje tudi 5 strokovnih sodelavk iz vrtca.

Projekt zajema naslednja delovna področja: naravoslovna pismenost, matematična pismenost, sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov. Preizkušali se bomo kot raziskovalci lastne prakse, vključevali izsledke znanstvenih raziskav in se povezovali v učečih se skupnostih.

Predviden potek dela v projektu:

  • začetno analizo stanja,
  • preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij z nalogami,
  • udeležba na regijskih usposabljanjih in delovnih srečanjih, izvajanje medsebojnih hospitacij,
  • sodelovanje v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ.

Z otroki v vrtcu bomo:

  • reševali probleme s poskušanjem
  • si postavljali izzive na temeljih zgodnjega uvajanja naravoslovja in matematike ter zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja in matematike z raziskovalnim pristopom.

Koristne povezave:

Stran projekta

Webinar

Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov 2017

SIRIKT 2018

KUPM 2018

Konferenca učiteljev razrednega pouka 2018

Astra.si

Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov 2019