Navodila za izdelavo PPT

 

KAKO NAVEDEMO VIRE

Seznam literature naj bo urejen po abecednem vrstnem redu.

 

  1. KNJIGA ENEGA AVTORJA

 

Priimek, I. avtorja/jev. Naslov knjige: podnaslov knjige. Izdaja. Kraj izdaje: založba, letnica izdaje.

Mihelič, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.

 

  1. ČE IMA KNJIGA DVA AVTORJA, navedemo priimka in imena obeh (povežemo ju z »in«), ostalo enako.

 

  1. ČE IMA KNJIGA TRI AVTORJE ALI VEČ, navedemo samo prvega in dodamo e tal. Ostalo je enako .

 

  1. ČLANEK

 

Priimek, I. avtorja/jev. Naslov članka: podnaslov članka. Ime revije, letnica izida, letnik, številka, prva stran članka – zadnja stran članka.

Palatinus, A., Kržan, A., Forte, J., Peterlin, M. Odpadki v morju in prva ocena prisotnosti mikrodelcev plastike v slovenskem morju, Gospodarjenje z okoljem, 2012, let. 21, št. 82, str. 2–8.

 

  1. ANONIMNI ČLANEK V LEKSIKONIH, ENCIKLOPEDIJAH, SLOVARJIH

 

Naslov dela: podnaslov. Priimek, I. urednika/kov. Kraj izdaje: Založba, letnica izdaje, stran.

Geografija Slovenije. Gams, I., Vrišer, I. (ur.) Ljubljana: Slovenska matica, 1998.

 

  1. ELEKTRONSKI VIRI

Pri navajanju elektronskih virov moramo biti pazljivi le na to, da navedemo natančno stran, kjer smo povzemali besedilo (ne uvodne strani ali podobno). Poleg tega zapišemo datum, kdaj 
ste povzemali iz omenjene spletne strani, saj se le-te nenehno spreminjajo.
Primer: http://www.ko-vivis.si/ (16. mar. 2012)

 

(Povzeto po: Priročnik z navodili za izdelavo raziskovalne naloge, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj)