POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015

Tudi v šol. letu 2014/2015 nadaljujemo s projektom, ki prispeva k pestrosti in živahnosti naše šole. V tem šolskem letu sva z vami učiteljici

– ga. Barbara Čretnik 

– ga. Nataša Pogorevc Tarkuš

Naša partnerska šola je tudi tokrat OŠ Šmartno na Pohorju. Na Šmartnem izvajava podaktivnosti Deutsch fur alle in Naravoslovni detektivi.
 
V okviru projekta Popestrimo šolo bo na Šmartnem potekal poletni Astronomski tabor, v Laporju bomo izvedli poletni tabor Poletne noči.

Prijavnice dobite pri mentoricah. Ena prijavnica velja celo šolsko leto in za več podaktivnosti.

POPESTRIMO ŠOLO

 Obveščamo vas, da smo na natečaju za projekt Popestrimo šolo uspeli tudi za obdobje 2014/2015.

»Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«.
Starši osnovnošolcev v slovenskih šolah se v zadnjih letih soočajo s posledicami gospodarske krize, družinski proračuni so pogosto močno okrnjeni. Marsikateri otrok je tako prikrajšan za aktivno preživljanje prostega časa, saj je večina tovrstnih aktivnosti plačljivih. V podobni situaciji so se znašle tudi osnovne šole, ki kljub morebitnim skladom, kjer se zbirajo sredstva za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, ne morejo več v tolikšni meri priskočiti na pomoč. Tako obstaja bojazen, da se bodo socialne razlike med otroci povečevale namesto zmanjševale. Prav temu, torej zmanjševanju socialnih razlik, je med drugim namenjen Evropski socialni sklad, iz katerega se črpajo sredstva za Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 2014/2015, katerega operativna izvedba je bila zaupana Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.
Namen programa »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015« je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovnih šolah na individualne potrebe učencev in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.

 

 

projekti POŠ